Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Dysgu ac Addysgu

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

Anelwn at gynnig addysg gynhwysol o safon i bob disgybl yn ogystal â chyfleoedd addysgol cyfartal i bob unigolyn.

Bydd gan nifer o blant, ar ryw gyfnod yn eu gyrfaoedd ysgol, anghenion dysgu ychwanegol o ryw ddisgrifiad. Mae'r ysgol yn ymdrechu i adnabod y gofynion yma, ac yn llunio rhaglen berthnasol mewn cysylltiad â’r rhieni/gwarchodwyr ar gyfer amgylchiadau arbennig y plentyn. Mae aelod o’r staff wedi ei benodi i fonitro ac i asesu anghenion dysgu ychwanegol yn yr ysgol. Mae'r asesu yn gymorth i adnabod y plant mwy abl a thalentog yn ogystal â phlant sydd yn cael anghenion dysgu.

Os oes anghenion dysgu ychwanegol gan blentyn byddwn yn trafod hyn gyda’r rhieni/gwarchodwyr. Mae'r ysgol yn darparu rhaglen i’r plentyn a all fod yn gyfnodau o sylw unigol, neu grŵp.

Mae copi o’r Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael o swyddfa’r ysgol. Nodi’r anawsterau disgyblion trwy adroddiadau manwl naill ai o Ysgol Glan Cleddau neu o’r ysgolion blaenorol.

Mae gan Ysgol Caer Elen adnoddau pwrpasol a chyfarpar addas i ddysgu disgyblion mewn grwpiau bach ac i roi sylw i’r unigolion. Yn yr un modd bydd disgyblion galluog iawn yn cael eu hadnabod a’u hymestyn. Mae gan yr ysgol berthnasoedd arbennig o dda rhwng yr asiantaethau allanol sef y Seicolegydd Addysgol, Gwasanaethau Cymdeithasol ac ati.

Ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Caer Elen yw Mrs Jane Davies. 

DULLIAU ADDYSGU - CYNRADD 

Yn yr ysgol defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu o fewn fframwaith y dosbarth. Mae’r gwaith wedi’i seilio ar gyfres o themâu sydd yn ymgorffori holl elfennau’r cynlluniau cwricwlaidd a osodwyd yng nghynlluniau gwaith yr ysgol mewn cylchrediad dwy flynedd neu chwe thymor.

Ar draws yr ysgol gyfan byddwn yn ymgymryd â dysgu dosbarthiadau cyfan yn ogystal â dysgu fesul grwpiau, dysgu pâr ac unigol. Mae’r dull a ddefnyddir yn ddibynnol ar oedran a gallu’r disgyblion dan sylw.

Trefnwyd y dosbarthiadau yn unol â fformiwla cyllido ysgolion. Ar adegau, am fod niferoedd mewn blwyddyn ysgol yn amrywio, bydd y dosbarthiadau yn cynnwys disgyblion o wahanol oed. Un egwyddor yr ydym yn ceisio amddiffyn yw peidio cymysgu dau gyfnod allweddol gan fyddai hynny’n dylanwadu’n negyddol ar gwricwlwm y ddau gyfnod allweddol.

Mae sefydlu’r Cyfnod Sylfaen wedi arwain at sicrhau dulliau addysgu arloesol.

DULLIAU ADDYSGU - UWCHRADD  

Defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau addysgu yn ôl anghenion y pwnc a’r grŵp dysgu penodol. Ceir defnydd o waith grŵp, gwaith ymchwil, gwaith llafar, gwrando a gwaith ymarferol gyda’r athrawon yn symud o ddysgu dosbarth cyfan i drefnu gwaith grŵp ar lefelau gwahanol a rhoi sylw i unigolion.

Hyrwyddir dysgu digidol ar draws yr ysgol yn unol â chynnwys y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

ASESU AR GYFER DYSGU 

Mae Ysgol Caer Elen yn mabwysiadu dulliau dysgu Asesu ar Gyfer Dysgu e.e. sgiliau meddwl, hunan asesu ac asesu cyfoedion. Mae’r strategaethau newydd hyn yn annog athrawon i baratoi gwersi sy’n ystyried gwahanol ddulliau dysgu disgyblion e.e. clywedol/cinesthetig ac ati. Ein nod maes o law yw creu dysgwr annibynnol ac effeithiol o ansawdd uchel.