Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

COVID-19

Llythyron 

Prydau Ysgol am Ddim - Gwybodaeth Cau Ysgolion

Gweithwyr Allweddol 

Polisi Drafft Ymbellhau Cymdeithasol 23.3.20

Gwaith Ar-lein Blynyddoedd 2 - 6 08.04.20

Trefniadau Newydd Gwaith Ar-lein (Uwchradd) 08.04.20

Llythyr Dechrau Tymor yr Haf 19.04.20

Llythyr Ymateb i Holiaduron Darpariaeth Ar-lein 01.05.20

Llythyr Diwedd Hanner Tymor 22.05.20

Llythyr Tymor yr Haf 31.05.20

Llythyr Ailagor 06.06.20

Llythyr Ailagor 12.06.20

Diweddariad Ailagor 19.06.20

Diweddariad Ailagor (Uwchradd) 19.06.20

Gwaith ar-lein / Adnoddau Defnyddiol

Mynediad i Waith Ar-Lein

Apiau Defnyddiol Cymraeg

Cymraeg yn y Cartref

Adnoddau Darllen Derbyn / Adnoddau Darllen Blwyddyn 1 / Adnoddau Darllen Blwyddyn 2

Llyfrau Darllen Tric a Chlic (Cyfnod Sylfaen)

Dolenni Defnyddiol - CSP

Gweler isod dolenni mae'r adran Chwaraeon Sir Benfro a'r Gwasanaeth Cerddoriaeth wedi creu ar gyfer ein disgyblion. Yn ogystal, gweler dolen i Chwaraeon Cymru.  

Chwaraeon Sir Benfro: https://sites.google.com/hwbcymru.net/sp-learner-zone-parth-dysgwr/home

http://sportwales.org.uk/chwaraeon-cymunedol/addysg/chwarae-i-ddysgu.aspx?lang=cy&

Gwasanaeth Cerddoriaeth: https://sites.google.com/hwbcymru.net/pms-learner-zone/home

Diogelwch ar y Ffyrdd "Kerbcraft"

Cymorth i Rieni a Disgyblion

Lles a Gofal Disgybl

Llinell Gymorth i Rieni

Cymorth Camdriniaeth yn y Cartref

Cymorth Cwnsela ar-lein a thros y ffôn i Bobl Ifanc

'Operation Encompass'

Grant Datblygu Disgyblion a Mwy 

Llyfr Coronafeirws i Blant

Blwyddyn 6 - Dod i Delerau â Newidiadau Ysgol 

https://www.camhs-resources.co.uk/

Llinellau Cymorth i Blant ac Oedolion

"Sut mae addysgu adref yn ystod y pandemig?" - Podlediad Addysg Cymru

Gwasanaeth Cwnsela

Bydd y Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion, yn unol â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru, yn parhau i gynnig cymorth i ddysgwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Caiff cleientiaid presennol y Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion y dewis o gymorth dros y ffôn neu ar-lein, yn dibynnu ar eu hoedran a’u dewis personol. Bydd cynghorwyr yn trafod gyda’u cleientiaid a’r athrawon cyswllt yn yr ysgol i drefnu apwyntiadau ar amseroedd cytunedig er mwyn sicrhau bod y cymorth yn parhau. 

Bydd atgyfeiriadau newydd ar gyfer cynghori yn cael eu derbyn hefyd. Caiff pobl ifanc 11 i 19 mlwydd oed eu cyfeirio eu hunain drwy anfon e-bost i school.counsellor@pembrokeshire.gov.uk lle bydd cynghorwr yn cael ei ddyrannu i symud y broses atgyfeirio ymlaen. Gall rhieni/gofalwyr ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn i holi ynghylch cwnsela ar ran eu plant a’u pobl ifanc os ydynt yn dymuno.  

Gall pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng ngrwpiau Blwyddyn 5 i 11 hefyd atgyfeirio am gwnsela ysgol drwy anfon e-bost i: school.counsellor@pembrokeshire.gov.uk

Gwasanaeth Seicoleg Addysg CSP 

Gofalu am eich hun

Awgrymiadau lles ar gyfer teuluoedd 

Cynnal eich lles yn ystod Coronafeirws

Diogelwch Ar-lein

Mesurau Diogelu Ar-lein

Cyngor i Rieni - Diogelwch Ar-lein

Posteri Diogelwch Ar-lein