Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Hyb Ysgol Caer Elen

Rydym wedi darparu gofal i blant gweithwyr allweddol a phlant bregus yn ystod y cyfnodau clo. 

Hoffwn eich atgoffa taw prif flaenoriaeth yr ysgol yw sicrhau iechyd a diogelwch pawb. Yn yr un modd, pwrpas yr hyb yw cynnal gofal plant yn unig ac ni ddarperir gwersi penodol. Er, darperir cyfleoedd i blant barhau gyda'i gwaith-ar-lein lle'n bosibl. Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, os oes modd i’ch plentyn/plant dderbyn gofal tu allan i’r ysgol, dyma’r dewis delfrydol.

Os oes cynnydd sylweddol yn y nifer o ddisgyblion sy’n mynychu’r hwb, gallai hyn cael effaith ar y niferoedd sy’n gallu dychwelyd i’r ysgol.

Wrth i nifer gynyddol o rieni dychwelyd i’r gwaith, hoffwn bwysleisio taw dim ond plant Gweithwyr Allweddol a phlant bregus allwn ni dderbyn yn yr hwb yn unol â rheolau’r AALl. Ni ddylid danfon eich plentyn/plant i’r hwb os ydych yn gweithio o adref.

Peidiwch ag anfon eich plentyn/plant i’r hyb os ydynt yn sâl.

Ni ddylai unrhyw ddisgybl sydd wedi derbyn llythyr amddiffyn neu yn byw gydag unigolyn sy’n fregus iawn, fynychu’r Hyb.

Am fwy o wybodaeth ar sut i fwcio lle yn yr hyb, cysylltwch gyda Swyddfa'r Ysgol. 

Oriau’r Hyb
Bydd yr Hyb ar agor o 8:40yb–3:10yp. 

Darpariaeth Arlwyo
Bydd cinio ar gael ac mi fydd angen talu am y bwyd oni bai am ddisgyblion sydd yn derbyn prydau ysgol am ddim. Bydd y prydau bwyd yn cael eu darparu yn ffreutur yr Ysgol. Hoffwn eich hysbysu bod croeso i unrhyw un ddod â phecyn bwyd. Rhaid i bawb dod â chyflenwad dwr digonol ar gyfer diwrnod llawn.

Gwisg
Ni ddisgwylir i ddisgyblion i wisgo gwisg ysgol, ond yn hytrach dillad cyffyrddus sydd yn hawdd eu golchi ar ddiwedd pob dydd. Cofiwch fod angen het ac eli haul yn ystod cyfnod o dywydd braf.

Meddyginiaeth
Os yw eich plentyn yn gorfod cymryd meddyginiaeth yn ystod y dydd, rhaid trosglwyddo hwn i staff yr Hyb ar ddechrau’r diwrnod e.e. pwmp asthma. Os bydd plentyn yn sâl yn ystod y diwrnod, mi fydd yr Ysgol yn cysylltu gyda chi er mwyn dod i’w gasglu.

Cymorth Cyntaf / Hylendid Personol
Os bydd angen cymorth cyntaf neu gymorth gyda hylendid personol, fe fydd staff yn gwisgo PPE. Mi fydd croeso gyda’ch plentyn / plant ddod â dillad sbar os oes angen.

Disgwyliadau Ymddygiad
Disgwylir i ddisgyblion gadw at ofynion ymbellhau cymdeithasol a dangos ymddygiad derbyniol yn unol â pholisi’r Ysgol.

Gohebiaeth: 

Cyngor i Rieni - Hyb